Love og Vedtægter


OVERSIGT


§ 1 Navn og hjemsted

§ 2 Formål

§3 Tilhørsforhold

§ 4 Medlemmer

§ 5 Økonomi

§ 6 Klubbens ledelse

§ 7 Generalforsamlingen

§ 8 Vedtægter

§ 9 Opløsning


§ 1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Brøndby Rideklub, forkortet BNR.

Klubbens hjemsted er Brøndby Kommune.


§ 2 Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at skabe de bedst mulige betingelser for denne sportsgrens udøvere, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende omgang og pleje af hesten.


§ 3 Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter det nævnte forbunds love, reglementer og voldgiftsbestemmelser.


§ 4 Medlemmer

a) Klubben kan optage juniormedlemmer (under 18 år), seniormedlemmer (over 18 år) og passive medlemmer (uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter). Kun medlemmer har adgang til klubbens faciliteter, herunder klublokaler, stalde, jordliggender, etc.

b) Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. i 6 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben eller dennes ledelse. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

c) I særlige tilfælde kan bestyrelsen udelukke et medlem fra klubben i et nærmere angivet tidsrum, dog ikke ud over førstkommende ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tælles som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Amatør– og Ordensudvalg inden for 4 uger.

Samtidig kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Amatør– og Ordensudvalg til evaluering.

Vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion). Der betales fuld kontingent i karantæneperioden og medlemmet er udelukket fra at deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens område.

d) Stemmeret kan kun udøves af medlemmer over 15 år, dog har medlemmer under 18 år ikke stemmeret i afstemninger, der vedrører økonomi. Passive medlemmer har ikke stemmeret i sportslige anliggender. Stemmeret har kun de medlemmer, der har været medlem over 3 måneder samt betalt forfalden kontingent og andre forfaldne ydelser.

e) Bestyrelsen har ret til at udskrive medlemmer til nødvendigt arbejde i forbindelse med vedligeholdelse og/eller udbygning af de til klubben hørende faciliteter og områder; dog kræves max 30 timer årligt.

Såfremt et medlem ikke vil deltage i arbejdet, kan bestyrelsen ifølge § 4b meddele karantæne.

f) Bestyrelsen fastlægger ordensregler for brug af klubbens faciliteter.


§ 5 Økonomi

a) Klubben har ingen oprindelig egenkapital. Medlemmer og bestyrelsen hæfter hverken personligt eller solidarisk for klubbens forpligtelser.

b) Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

c) Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse sammen med budget for indeværende regnskabsår.

d) Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen og opkræves månedsvis forud. Andre ydelser fastsættes af bestyrelsen. Et medlem, der er i restance igennem 3 måneder, kan slettes som medlem. Vedkommende kan optages på ny mod betaling af restance.

e) Revision af klubbens regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt stats.aut.revisor, hvis honorar fastsættes af bestyrelsen. Revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

f) Henstår der underskud fra tidligere år, skal årets overskud først anvendes til afskrivning af dette.

Beslutningen om fordelingen af årets overskud eller underskud i henhold til årsregnskabet træffes på generalforsamlingen.


§ 6 Klubbens ledelse

A) Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 suppleanter, alle skal være over 18 år. Bestyrelsen har fuldmagt til at handle på klubbens vegne. Klubben kan tegnes af formanden. Bestyrelsen kan meddele prokura.

b) Medlemmer vælges for 2 år ad gangen, mindst 3 i lige år og mindst 2 i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Medlemmerne kan stille op til genvalg. Det er en forudsætning for bestyrelsesmedlemmer, at de er medlem af klubben. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

c) Som kasserer må kun vælges en person med en regnskabsmæssig uddannelse. Findes der ikke i den valgte bestyrelse et medlem, der har de fornødne kvalifikationer, skal bestyrelsen ansætte en person til dette arbejde. Den eventuelle ansatte indtræder på kassererens plads med de rettigheder og forpligtelser som stillingen medfører; dog har vedkommende ingen stemmeret i bestyrelsen og har ikke bestyrelsesstatus.

d) Bestyrelsesmedlemmer, der er ansat i klubben, er inhabile i spørgsmål vedrørende deres eget ansættelsesforhold.

e) Bestyrelsen fastlægger selv sine mødeterminer.

Bestyrelses fastlægger selv sin forretningsorden.

Der føres protokol over bestyrelsesmøderne, som underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

f) Hvervet som bestyrelsesmedlem er normalt ulønnet. Ydes der imidlertid et særligt stort arbejde for klubben udover det normale bestyrelsesarbejde, kan dette arbejde honoreres med et af den samlede bestyrelse fastsat beløb.

g) Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage specielle områder. Udvalgene kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen. Udvalgene konstituerer sig selv med formand. Er udvalgsformanden ikke bestyrelsesmedlem har hun/han møde– og taleret ved bestyrelsesmøderne under det punkt der vedrører udvalget, men ikke stemmeret.


§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

B) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Oplysning om tid, sted og dagsorden skal senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse tilstilles medlemmerne skriftligt.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter

– Valg af dirigent

– Bestyrelsens beretning

– Godkendelse af årsregnskab og budget for indeværende regnskabsår

– Forslag til overskuddets fordeling eller underskuddets finansiering

– Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent

– Indkomne forslag

– Valg af bestyrelse samt suppleanter

– Valg af revisor

– Eventueltc) Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og offentliggøres mindst 6 dage før generalforsamlingens, i rytterstuen.Forslag fra bestyrelsen skal tilstilles medlemmerne skriftligt sammen med indkaldelsen.d) Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25% af klubbens medlemmer skriftligt forlanger det, ledsaget af en dagsorden. Kald og varsel som i § 7b. Senest 14 dage efter den skriftlige begæring skal bestyrelsen indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.e) Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Afstemningen foregår skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det, ellers ved håndsoprækning. Ved stemmelighed foretages afstemningen endnu engang, ved fornyet stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg foretages lodtrækning.


§ 8 Vedtægter

a) Ændring af vedtægter kan ske ved ordinær generalforsamling, jf. § 7b, under dagsordenens punkt 5 og 6.b) Til ændring af vedtægterne kræves dog, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.


§ 9 Opløsning

a) Klubben kan kun opløses, når det vedtages på to på hinanden følgende, med mindst 14 dages mellemrum afholdte, generalforsamlinger.

b) Klubben kan kun opløses, hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ved begge generalforsamlinger stemmer for beslutningen.

 

Vedtaget på den ordinær generalforsamling i BNR den 16. marts 2016.Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram